W dniu 25 maja 1930 Ochotnicza Straż w Żubrzy obchodziła święto 25-letni jubileusz swego istnienia, przy równoczesnym poświęceniu sztandaru strażackiego.

Już wczesnym rankiem wzdłuż długiej rozciągłej wioski przeciągała orkiestra miejscowej straży odgrywając pobudkę, przypominając temsamem mieszkańcom wsi, że w dniu tym przypada wielkie święto strażackie. W parze z tem pojawiły się z wszech stron karne oddziały okolicznych straży pożarnych przesuwających się czwórkami zdążając z różnych stron na plac zbiórki obok budynku gminnego, gdzie też mieści się lokal i dziedziniec straży. — W oknach prawie wszystkich domostw okazują się zaciekawione twarze miejscowej ludności przyglądające z zainteresowaniem przechodzące drużyny strażackie; nie mogąc oderwać wzroku od błyszczących kasków (hełmów) strażackich złocących się w promieniach poranńego słońca. —

Na dziedzińcu miejscowej straży pożarnej jawiły się następujące ochotnicze straże pożarne: Lwów „Sokół“, Zamarstynów, Kozielniki, Sokolniki, Lewandówka, Maliczkowice, Stare-sioło, Pasieki Zubrzyckie, oraz delegacje O.S.P. Brzuchowice, Lwów-kolej, Lwów-Browary, Basiówka, Sichów, Hołosko-małe, Hodowice, Zniesienie, Nagórzany i Dawidów. 

Po ustawieniu się przybyłych na uroczystość drużyn strażackich i złożeniu raportu przez naczelnika rejonowego i prezesa miejscowej straży druha Władysława Dobrzańskiego, naczelnikowi Okręgu druhowi Ferdynandowi Kisielowi, straże pod komendą naczelnika miejscowej straży druha Jana Sempa odmaszerowały do miejscowego kościoła, gdzie odprawione zostało przez kapelana straży ks. proboszcza Mieczysława Bryczkowskiego uroczyste nabożeństwo, podczas którego ks. kanonik Bryczkowski, wygłosił okolicznościowe kazanie o znaczeniu ochotniczych straży pożarnych, o ich zasadach zaznaczając, że strażacy prócz życia i mienia obywateli powinni stać wiernie na posterunku obrony chrześcijaństwa. 

Na uroczystość do kościoła, prócz tłumnie zebranej publiczności przybyli: w imieniu wojewody Gołuchowskiego – starosta powiatowy Czesław Eckhardt, w imieniu Głównego Związku Straży Pożarnych RP i Małopolskiego Związku inspektor Mamert Kukczykajtis.

Z ramienia miasta Lwowa pojawił się:
dyr. Radca Konrad Małaczyński;
radca Walery Wiodzimirski;
a także:
prezes O.S.P. w Sichowie Ks. Dyonizy Lubowiecki;
redaktor pisma „Walka z pożarem” Józef Lachowski;
sekr. M.Z.S.P. Róża Horbal;
nacz. I-go Okr. Kazimierz Kaiser,
zast. Ferdynand Kisiel,
wiceprezes Leopold Kubisz z naczelnikiem Samotyjem i zast. Czerwińskim i Makuchowskim;
komendantki żeńskiej drużyny samarytańskiej O.S.P. „Sokół” Lwów – Róża Brzozowska;
członkowie Zarządu Okr. Zw. Aleksander Borkowski, Stanisław Chrzysztyszyński, Kazimierz Chojnacki, Jan Zenkner i J. Gajewski,
zarz. lasów miejskich inż. Harasymowicz,
były prezes straży Piotr Walaszek,
inżynier Duniewicz,
przew. Tow. Gospodarczego P. Garapichowa, J. Winkowska,
zast. nacz. i sekr. O.S.P. „Sokół” Władysław Brzozowski,
pow. sekr. P.Z.U.W. Grzegorz Farjon,
wiceprezes Marcin Dudek,
oraz:
nacz. Michał Czorny,
nacz. gm. Zubrza Marcin Semp,
sekr. Antoni Konieczny,
nacz. gm. z Sokolnik J. Styś,
nacz. gm z Sichowa K. Niczyj,
nacz. gm z Kozielnik – Ząbek
i wielu innych.

Po nabożeństwie straże ustawiły się obok kościoła w czworobok, gdzie odbyło się poświęcenia sztandaru. Poświęcenia dokonali bardzo uroczyście ks. proboszcz z Sichowa Dyonizy Lubowiecki i miejscowy proboszcz ks. kanonik Mieczysław Bryczkowski.

Po wbiciu gwoździ przez Rodziców chrzestnych, nastąpiła defilada przed nowo poświęconym sztandarem i reprezentantami władz w otoczeniu licznych delegatów oraz tłumnie zebranej miejscowej ludności. Oddziały strażackie prowadzone przez naczelnika rejonowego druha Włodzimierza Dobrzańskiego, defilowały dając obraz dobrej spoistej organizacji, w której panuje jedność, w myśl hasła „w jedności siła”, za co zebrani widzowie nagrodzili ich oklaskami.

Po defiladzie uczestnicy udali się na dziedziniec straży, gdzie insp. M.Z.S.P., Mamert Kukczykajtis wygłosił dłuższe przemówienie związane z uroczystością jubileuszową, po którym wspólnie ze starostą Eckhardtem dokonał dekoracji zasłużonych członków miejscowej straży.

Ochotnicza Straż w Żubrzy otrzymała dyplom zasługi nadany przez Gł. Z S.P.R.P. w Warszawie za jej 25 letnią działalność, który to dyplom wręczono prezesowi straży druhowi Włodzimierzowi Dobrańskiemu. Następnie zostali udekorowani dwaj założyciele straży, a to: członek Zarządu straży sekr. gminy Antoni Konieczny złotym medalem i Józef Spendowski I-szy zast. naczelnika straży, a obecny członek zarządu brązowym medalem zasługi. Ponadto otrzymał, za owocną pracę przy rozwoju straży, dyplomy pochwalne nadane przez Małopolski Związek Straży Pożarnych druhom: nacz. straży Janowi Sempowi, sekr. Stanisławowi Bucichowskiemu, zast. nacz. straży Janowi Biernacikowi i Stanisławowi Łężnemu oraz Janowi Tarnawskiemu i Janowi Spędowskiemu.

Po dekoracji przemówił starosta Eckhard podnosząc znaczenie i zasługi takich placówek jak ochotnicze straże pożarne, które stoją wiernie na straży dobra społeczno-państwowego i z tego powodu zasługują na uznanie i poparcie przez społeczeństwo.

Z kolei wiceprezes straży (kierownik szkoły w Żubrzy) przedstawił działalność straży z okresu 25 lecia.

Po złożeniu sprawozdania delegacja dziewcząt koła młodzieży z Sichowa pod kierownictwem pani Cichackiej odtańczyła w strojach krakowskich kilka polskich tańców poczym nastąpił dalszy ciąg wbijania gwoździ i wpisywanie się do księgi pamiątkowej.

Równocześnie Ochotnicze Straże Pożarne Żubrza i Kozielniki wykonały ćwiczenia popisowe dokumentując swoją sprawność bojową. Następnie wykonano wspólną fotografię ze starostą Eckhardem i Inspektorem Kukczykajtisem na czele.

Po odbytych ćwiczeniach, uczestnicy udali się do budynku szkolnego, gdzie zarząd miejscowej straży  bardzo gościnnie przyjmował zaproszonych gości śniadaniem, podczas którego wygłoszono szereg przemówień i toastów za pomyślny dalszy rozwój straży Zubrzyckiej. Na tym uroczystość zakończono. Nastrój tego dnia był bardzo serdeczny.

Z prawdziwem uznaniem podkreślić należy gorliwą pracę pani Prezesowej Dobrzańskiej oraz Naczelnikowej gminy Sempowej, pani Koniecznej miejscowej nauczycielki, p. Gorgoszówny, panien M. Sempównej, M. Gajdównej i K. Sempównej przy urządzeniu tego przyjęcia jak nie mniej zrozumienia przez te panie idei strażackiej, które chętnie współpracują z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną.

Dzięki miłej gościnności Zubrzan i umiejętnemu urządzeniu uroczystości jubileuszowej i poświęcenia sztandaru wypadła ona bardzo uroczyście i przyczyniła się do zacieśnienia węzłów braterskich, łączące sąsiednie straże pożarne powiatu lwowskiego, pozostawiając wśród uczestników bardzo miłe i serdeczne nie dające się zapomnieć wrażenia.

Po południu odbył się na dziedzińcu straży wielki festyn strażacki przy dźwiękach orkiestry, który przeciągnął się do późnego wieczoru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here